Föreningsstämma 2019 den 3 maj

Välkomna på EnergiNätverk Sveriges föreningsstämma!

Stämman äger rum hos IVL Svenska Miljöinstitutet kl. 9.00-ca 10.00 den 3 maj.

Dagordning enligt stadgar:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad
4. Dagordning
5. Justering av röstlängden
6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet
7. Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen
8. Fråga om fastställelse av årsredovisning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar
10. Fastställande av föreningsavgiften för nästkommande kalenderår
11. Val av styrelse samt styrelsens ordförande
12. Val av revisorer
13. Tillsättande av valnämnd
14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman – inga inkomna ärenden

Datum och tid: den 3 maj kl. 9.00-10.00

Plats: Valhallavägen 81

Årsredovisning 802402-2330 Energinätverk Sverige 20181231 undertecknad

Endast medlemmar är välkomna!

Anmälan görs nedan.

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera