26 apr EnergiPuls: Kungliga energisystem + Ordinarie föreningsstämma 2017 + AW

Visste du att det kungliga slottet i Stockholm håller på många hemligheter? Självklart finns det hemliga passasjer, dolda rom och utrymningsvägar – men det finns även avancerade energisystem dold genom hela slottet. För hur ser man till att måling och möbler håller sig genom det varierande klimatet vi har i Skandinavien? Och hur gör man detta energieffektivt?

Självklart ska vi också få en ”vanlig” tur på slottet där man får ta del i slottets långa historia och en omvisning med tonvikt på arkitektur och konst.

Båda medlemmar och icke-medlemmar är varmt välkommen på denna omvisning.

EnergiNätverk Sveriges föreningsstämma äger plats direkt efter omvisningen följd av mingel/AW. Föreningsstämman är endast för föreningens medlemmer. Dagordning är som följer:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av sekreterare vid stämman
 3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 4. Dagordning
 5. Justering av röstlängden
 6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 7. Föredragning av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
 8. Fråga om fastställelse av resultat- och balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar
 10. Fastställande av föreningsavgiften för nästkommande kalenderår
 11. Val av styrelse samt styrelsens ordförande
 12. Val av interna revisorer
 13. Tillsättande av valnämnd
 14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman
  1. Styrelsens proposition om ny revisor

Vid frågor e-posta till info@energinatverk.se eller ring kansliet på 0700 177 308.

Varmt välkommen!

Program
Tid: Onsdagen 26. april, EnergiPuls klockan 14.00. - 16.00., Ordinarie föreningsstämma 16.30. - 17.30., AW 17.30.-sent
Plats:För EnergiPulsen möt på Mynttorget, 111 28 Stockholm och sen åker de av oss som ska på årsstämman tillsammans med tunnelbana till Energimyndighetens lokaler på Södermalm (Roslundsgatan 9)
Kostnad:EnergiPuls är Gratis för medlemmar i EnergiNätverk Sverige
800 SEK för övriga (exkl. moms)
Föreningsstämma är enbart för medlemmar

Kommentera