Aktiviteter

EnergiPuls 28 oktober: Effektstrategi för ett stort fastighetsbolag

Fastighetssektorn blir en alltmer aktiv aktör i energisystemet – från att tidigare fokuserat på energieffektivisering satsas nu även på exempelvis effektoptimering, egen energiproduktion, batterilagring och elbilsladdning. Johan Sellin, teknisk chef på fastighetsbolaget Castellum, berättar under detta seminarium om den effektstrategi som Castellum tagit fram tillsammans med 5 energibolag och om ett aktuellt case med solceller […]

Läs mer

EnergiPuls 30 september: Fit for 55

EUs klimatpaket ”Fit for 55” – vad innebär det? I somras presenterade EU-kommissionen ett omfattande lagstiftningspaket med målet att minska växthusgaserna inom EU med 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Paketet kallas ”Fit for 55”  och innehåller bland annat tuffare mål för nationella utsläpp av växthusgaser, förnybar energi, energieffektivisering, klimattullar och att […]

Läs mer

EnergiPuls 21 september: Att bygga laddplatser för alla – tema tillgänglighet

Utformning och design av ladd-platser och laddare påverkar tillgängligheten och i Sverige saknas det än så länge krav på att laddning för elfordon ska vara tillgängliga och inkluderande.  Vi står mitt i en systemomvandling och möjligheterna är många med ökad kunskap om hur laddning görs tillgänglig för personer med fysisk funktionsnedsättning. Under detta seminarium föreläser […]

Läs mer

EnergiPuls 30 augusti: Klimatdeklarationer för byggnader

Nästa år införs krav på klimatdeklarationer för byggnader. I detta första skede omfattas enbart byggfasen. Planen är att driftsfasen ska inkluderas 2027, vilket då innebär att hela byggnadens livscykel kommer att omfattas av deklarationerna. Vid detta seminarium kommer Kristina Einarsson från Boverket att presentera det regelverk som införs 2022 samt också redogöra för sitt pågående […]

Läs mer

Arkiv

oktober 5, 2021

EnergiPuls 28 oktober: Effektstrategi för ett stort fastighetsbolag

Fastighetssektorn blir en alltmer aktiv aktör i energisystemet – från att tidigare fokuserat på energieffektivisering satsas nu även på exempelvis effektoptimering, egen energiproduktion, batterilagring och elbilsladdning. Johan Sellin, teknisk chef på fastighetsbolaget Castellum, berättar under detta seminarium om den effektstrategi som Castellum tagit fram tillsammans med 5 energibolag och om ett aktuellt case med solceller […]

Läs mer

september 6, 2021

EnergiPuls 30 september: Fit for 55

EUs klimatpaket ”Fit for 55” – vad innebär det? I somras presenterade EU-kommissionen ett omfattande lagstiftningspaket med målet att minska växthusgaserna inom EU med 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Paketet kallas ”Fit for 55”  och innehåller bland annat tuffare mål för nationella utsläpp av växthusgaser, förnybar energi, energieffektivisering, klimattullar och att […]

Läs mer

augusti 30, 2021

EnergiPuls 21 september: Att bygga laddplatser för alla – tema tillgänglighet

Utformning och design av ladd-platser och laddare påverkar tillgängligheten och i Sverige saknas det än så länge krav på att laddning för elfordon ska vara tillgängliga och inkluderande.  Vi står mitt i en systemomvandling och möjligheterna är många med ökad kunskap om hur laddning görs tillgänglig för personer med fysisk funktionsnedsättning. Under detta seminarium föreläser […]

Läs mer

juni 1, 2021

EnergiPuls 30 augusti: Klimatdeklarationer för byggnader

Nästa år införs krav på klimatdeklarationer för byggnader. I detta första skede omfattas enbart byggfasen. Planen är att driftsfasen ska inkluderas 2027, vilket då innebär att hela byggnadens livscykel kommer att omfattas av deklarationerna. Vid detta seminarium kommer Kristina Einarsson från Boverket att presentera det regelverk som införs 2022 samt också redogöra för sitt pågående […]

Läs mer

maj 3, 2021

EnergiPuls 28 maj: Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet

Klimatförändringen kan redan observeras både globalt och regionalt. I Sverige har temperaturen redan ökat med 1,7 grader sedan slutet på 1800-talet. Även om de globala utsläppen minskar kraftigt kommer temperaturökningen att fortsätta. Klimatförändringarna påverkar och kommer fortsätta påverka många delar av samhället, bland annat energisystemet. På denna EnergiPuls kommer SMHI och Profu presentera resultat från […]

Läs mer

april 8, 2021

EnergiPuls 23 april: Individuell mätning och debitering eller åtgärdspaket

Under denna EnergiPuls kommer vi få lyssna på två talare och deras synpunkt och tankar kring individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten. Branschen bör samordna sig kring affärsmodeller för energieffektivisering och individuell mätning, Agneta Persson, VD Anthesis Aktörer i byggbranschen bör samordna sig för att erbjuda fastighetsägare åtgärdspaket som energieffektiviserar. Potentialen för lönsam […]

Läs mer

mars 31, 2021

EnergiPuls 9 april: Horisont Europa Kluster 5 och europeiska regionala strukturfonden – Klimat, energi och mobilitet för hållbarare samhällen.

Nationellt pågår ett intensivt arbete med att förbereda för kommande programperiod inom Horisont Europa och Europeiska regionala utvecklingsfonden, båda pågår till år 2027. Horisont Europa är EU: s ramprogram för forskning och innovation som sträcker sig från 2021-2027. EU-institutionerna nådde en politisk överenskommelse om Horisont Europa den 11 december 2020 och fastställde budgeten för Horisont […]

Läs mer

mars 29, 2021

Välkomna på Föreningsstämma den 23 april

Välkomna på EnergiNätverk Sveriges föreningsstämma! Stämman äger rum via Teams kl. 9.00-ca 09.30 den 23 april. Dagordning enligt stadgar: 1. Val av ordförande vid stämman2. Val av sekreterare vid stämman3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad4. Dagordning5. Justering av röstlängden6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet7. Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen8. […]

Läs mer

februari 2, 2021

EnergiPuls 25 feb: Sektorsstrategin Flexibelt och robust energisystem

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utarbeta sektorsstrategier för energieffektivisering. En av dessa är strategin för Flexibelt och robust energisystem. Uppdraget sträcker sig fram till år 2030 med en delrapportering nu i vinter då strategidokumenten publiceras. Vid detta seminarium kommer Peter Bennich från Energimyndigheten att redogöra för myndighetens arbete med strategin. Peter kommer bland […]

Läs mer

januari 28, 2021

EnergiPuls 28 januari: Vilken roll kan vätgas spela i energisystemet?

Vätgas seglar snabbt upp som en ny komponent i energisystemet. Vätgas kommer att efterfrågas både i tung industri och i transportsektorn för att vi ska kunna ersätta fossila bränslen och nå klimatmålen. Vätgas kan också bidra till att vi kan få in mer vindkraft i elsystemet. Vid pulsen diskuterar vi vätgasens förutsättningar och möjligheter. Vid […]

Läs mer