Stadgar

§ 1 Status och firma
EnergiNätverk Sverige är en ideell förening och dess firma är EnergiNätverk Sverige.

§ 2 Verksamhet och mål
Föreningen ska
• vara en mötesplats för de som arbetar med strategiska eller praktiska energirelaterade frågor
• uppmuntra till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion
• verka för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
Föreningen ska fungera som ett nätverk med möten, dialoger genom:
• korta seminarier om aktuella ämnen inom energiområdet
• årlig konferens inom energiområdet, med debatt
• ta fram nyhetsblad med referat från EnergiNätverk Sveriges aktiviteter
• ordna intressanta studiebesök
• där så är lämpligt och möjligt genomföra seminarier tillsammans med andra aktörer

§ 3 Ekonomisk målsättning
Föreningen har inget eget ekonomiskt vinstsyfte.
Dock ska föreningens tillgångar förvaltas varaktigt så att avkastningen förslår till utveckling inom föreningens verksamhetsområde samt till föreningens aktiviteter.

§ 4 Medlemskap
Föreningsmedlem antas av föreningens styrelse. Som medlemmar i föreningen kan anslutas företag, organisation eller privatpersoner och studenter med intresse för och behov av utveckling då det gäller frågor på energiområdet.
Föreningsavgift utgår för kalenderår med av föreningsstämma fastställt belopp.
Föreningsavgiften ska betalas senast den 30 maj varje år för att föreningsmedlem skall äga rösträtt vid föreningsstämma.
Varje medlem har vid föreningsstämma en röst. Genom fullmakt ska medlem kunna rösta för ytterligare högst en medlem, dock må rösträtt enligt fullmakt kunna utövas av medlem inom koncern för koncernens samtliga medlemmar.

§ 5 Föreningens styrelse
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm och bestå av högst elva och lägst tre ledamöter valda för en tid av två år.
Styrelseledamöter utses av föreningsmedlemmarna vid ordinarie föreningsstämma.

Föreningsmedlemmarna utser vid ordinarie föreningsstämma ordförande i styrelsen. Styrelsen utser inom sig viceordförande, styrelsens sekreterare samt ekonomiansvarig.
Föreningens sekretariat sköts av styrelsen eller av den styrelsen beslutar.

§ 6 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska se till att på alla sätt främja föreningens ändamål till medlemmarnas bästa.
Det ska särskilt åligga styrelsen:
Att övervaka att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med stadgar och andra i vederbörlig ordning tillkomna föreskrifter och beslut,
Att årligen lämna förvaltningsberättelse om verksamheten under näst föregående kalenderår samt senast den 15 februari till revisorerna avlämna de avslutade räkenskaperna jämte styrelsens protokoll och förvaltningsberättelsen.
Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter, dock minst två, är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

§ 7 Valnämnd
Föreningen ska ha en valnämnd bestående av tre ledamöter som utses vid ordinarie föreningsstämma. Nämndens uppgift ska vara att till nästkommande ordinarie föreningsstämma framlägga förslag till val av styrelseledamöter.
Valnämnden ska även framlägga förslag på revisor att väljas för en tid av ett år.

§ 8 Förvaltning av föreningens medel
Styrelsen ska förvalta föreningens medel på ett ansvarsfullt sätt.

§ 9 Räkenskaper
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
Föreningens räkenskaper och medelsredovisning sköts av ekonomiansvarig eller av den styrelsen beslutar och revision sker genom en av ordinarie föreningsstämma utsedd revisor.

§ 10 Revisionsberättelse
Revisorerna ska avlämna revisionsberättelse senast den siste februari.

§ 11 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång årligen i mars eller april månad. Följande ärenden ska vid denna behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad
4. Dagordning
5. Justering av röstlängden
6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet
7. Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen
8. Fråga om fastställelse av balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar
10. Fastställande av föreningsavgiften för nästkommande kalenderår
11. Val av styrelse samt styrelsens ordförande
12. Val av revisorer
13. Tillsättande av valnämnd
14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman
Fråga som föreningsmedlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmälas till styrelsen före den 15 februari.

§ 12 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen finner detta påkallat eller om minst en fjärdedel av föreningsmedlemmarna så begär.

§ 13 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen och vara varje föreningsmedlem tillhanda senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma. I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas på stämman. Andra än sålunda angivna ärenden får icke avgöras.

§ 14 Stadgeändring
För stadgeändring fordras beslut av ordinarie föreningsstämma, vars beslut ska biträdas av minst två tredjedelar av närvarande föreningsmedlemmar.

§ 15 Föreningsmedlems uppsägning
Föreningsmedlem äger uppsäga sitt medlemskap till upphörande vid ett verksamhetsårs utgång genom att senast före utgången av verksamhetsåret ha uppsagt medlemskapet. Sådan uppsägning ska skriftligen lämnas till föreningens sekretariat. Fram till dess medlemskapet har upphört är föreningsmedlem skyldig att betala föreningsavgift.

§ 16 Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning kan väckas endast vid ordinarie föreningsstämma. Beslut om föreningens upplösning ska fattas vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Vid den andra av dessa föreningsstämmor ska minst hälften av medlemmarna vara företrädda och beslutet om upplösning fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Vid föreningens upplösning ska föreningens medel, som icke enligt styrelsens bedömande erfordras för uppfyllande av andra förpliktelser överlämnas till medlemmarna.