Välkomna på EnergiNätverk Sveriges föreningsstämma!

Medlemmar är varmt välkomna på EnergiNätverk Sveriges föreningsstämma.

Stämman äger rum via Teams kl. 9.00 – ca 10.00 den 31 mars.

Dagordning enligt stadgar:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad
4. Dagordning
5. Justering av röstlängden
6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet
7. Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen
8. Fråga om fastställelse av årsredovisning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar
10. Fastställande av föreningsavgiften för nästkommande kalenderår
11. Val av styrelse samt styrelsens ordförande
12. Val av revisorer
13. Tillsättande av valnämnd
14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman – inga inkomna ärenden

Datum och tid: den 31 mars kl. 9.00-10.00

Plats: Via Teams.

Anmälan görs som vanligt nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan på att du är anmäld. Någon dag innan stämman kommer ett mejl med möjlighet att ansluta skickas ut.

Vi frågor kontakta kansliet på info@energinatverk.se eller ring 070-497 62 43.

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Är du medlem?
Registrera