Välkomna på Föreningsstämma den 24 april

Välkomna på EnergiNätverk Sveriges Föreningsstämma 2020 den 24 april!

Föreningsstämman är endast för föreningens medlemmar. Dagordning enligt stadgar:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad
4. Dagordning
5. Justering av röstlängden
6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet
7. Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen
8. Fråga om fastställelse av balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar
10. Fastställande av föreningsavgiften för nästkommande kalenderår
11. Val av styrelse samt styrelsens ordförande
12. Val av revisorer
13. Tillsättande av valnämnd
14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman – inga inkomna ärenden

Datum och tid: den 24 april kl. 9.00-9.30

Plats:   Via länk

 

Årsredovisning 2019

 

Anmälan görs som vanligt nedan. Någon dag innan stämman kommer ett mejl med möjlighet att ansluta skickas ut.

Vi frågor kontakta kansliet på info@energinatverk.se eller ring 073-723 19 61.

Hjärtligt Välkomna!

 

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera